• فردا ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس انجام میشه و در صورت تصویب، علاوه بر ارسال پیام مناسب به فعالین بخش خصوصی، این نکات کلیدی رو به وضوح اعلام میکنه:
    ۱-#کسب_وکار مردم رو معطل #مجوز نکنیم
    ۲- #انحصار_ممنوع
    ۳-تولید مقرره‌ی بی حساب و کتاب ممنوع