• به زبان خیلی ساده بحث اینه که چرا وقتی یک پلتفرم از شما برای محتوا و اشتراک پول می‌گیره باز داخلش شما دارید اجبارا تبلیغ می‌بینید: