• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/11 ساعت 16:12

    رهبر انقلاب اقدامات تحریک آمیز در مرزهای شمال غرب کشور را «کندن چاه برای برادران» توصیف کردند .یعنی سنت الهی «چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی»فراموش نشود.
    من اینجوری می‌فهمم:یعنی اگر صهیونیستها اینجا اقدامی علیه ما بکنند اول میزبان آنها آسیب خواهد دید