• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

    1400/07/10 ساعت 16:40

    ۱۰ هزار دز واکسن برکت، ۶۵۰۰ دز واکسن سینوفارم و ۷ هزار دز واکسن #آسترازنکا وارد #قم شد.
    افراد بالای ۱۲ سال(۱۳۸۸ و قبل از آن) می‌توانند با مراجعه به مراکز تجمیعی واکسیناسیون واکسن کرونا تزیق کنند.
    #COVID۱۹Vic