• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/07/10 ساعت 07:59

    اقرار نعیم وردک یکی از سخنگویان طالبان:

    ۸۰ فیصد افسران پایین رتبه و بلند رتبه ISI پاکستان جنگجویان مارا تعلیمات جنگ میدهد.
    آنها تمام جنگجویان طالب را تشویق میکند، که در افغانستان رفته جنگ‌کنید، انتحار کنید چون مردم افغانستان همه کفر هستند.!

    https://facebook.com/۱۰۰۰۱۸۲۵۳۹۶۵۳۰۵/posts/۸۴۶۷۲۸۹۲۲۶۱۲۲۳۲/…