• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/07/10 ساعت 19:10

    سیاست قطعی ایران تعامل با همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان است.دو کشور با وجود اشتراکات فرهنگی، زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات دارند. از آذربایجان انتظار است متاثر از کسانی که هدفشان برهم زدن روابط دوستانه همسایگان این منطقه است، تنش‌های بی‌حاصل را جایگزین منافع بلند مدت نکند.