• یعنی فکر می‌کنند با این پیامک‌های انبوه که گیرنده هم مشخص نیست اصلا کیه و وضعش چطوره، این خونه فروش می‌ره؟