• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/10 ساعت 19:42

    اسرار تایملاین را نه تو دانی و نه من/ وین حرف معما نه تو خوانی و نه من/ هست از پس پرده دایرکت من و تو/ چون دایرکت درافتد نه تو مانی و نه من.