• ماحصل تجربیات و مطالعات خود را در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار دادیم و البته به همان نسبت سایه به سایه آن را دنبال و مطالبه خواهیم کرد.
    امیدواریم که شاهد موفقیت‌های آن باشیم و روز به روز نتایج بهتری حاصل شود.