• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

    1400/07/10 ساعت 09:01

    حسین زرینی پرستار ۲۵ ساله بیمارستان فرقانی #قم آسمانی شد.
    وی بر اثر ایست قلبی فوت کردند و مبتلا به #کرونا نبود.