• ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند؛ متناسب با این جمعیت باید حمایت‌ها و هدایت نقدینگی و .. صورت بگیرد.

    چتر تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها باید فراگیر باشد و عمده جمعیت هدف خود را پوشش دهد.

    نه اینکه با اهداف خاص تشکیل شوند !