• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/07/10 ساعت 18:33

    برادران مان در کشور همسایه، #جمهوری_آذربایجان دنبال درک درست از پیام رزمایش #فاتحان_خیبر باشند. در این صورت، قطعا به نتایج بهتری در راستای توسعه روابط دوستانه و برادرانه با ایران می‌رسند و هیچ کشوری را به اندازه ایران دوست و خیرخواه خود نخواهند یافت.