• سیاست «#مماشات»یا Appeasement به سیاست کوتاه‌آمدن برابر طرف زورگو یا راضی کردنش گفته می‌شود.
    در طول سال‌های گذشته #ایران برای حل موضوع هسته‌ای، #تحریم، جنگ داخلی سوریه، دعوا با عربستان، یمن … مسایل منطقه را رها کرده و با #ترکیه و #آذربایجان مماشات کرده است!