• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/09 ساعت 22:29

    منتقدان زاکانی میگویند انتصاب #مناف_هاشمی (از متهمان املاک نجومی و از استانداران بدنام روحانی) به عنوان مشاور شهردار تهران نشان داد که همه با هم هستند.

    طرفداران زاکانی نیز میگویند این انتصاب، مقدمه برکناری کامل مناف هاشمی است.

    جا دارد خود زاکانی هدفش از این انتصاب را توضیح دهد.