• امروز تو تفریحگاه قرغه در حال عکاسى بودم که دیدم کنارم نیروهاى #طالبان در حال رقص هستن، اولش شوک شدم و شروع کردم به پرسیدن که این چه نوع رقصى هست که یکى بهم گفت رقص اتن هست …
    #افغانستان