• اجازه به خبرنگاران برای بازدید از لوازم مصرفی شخصی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تولید کنندگان #لوازم_خانگی‌ داخلی کمترین کاری است که این شرکت‌ها برای حفظ سرمایه اجتماعی خود باید انجام دهند.