• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/09 ساعت 14:36

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش شوروى
  بخش نوزدهم تا بیست و دوم
  ——-
  http://mohajerani.maktuob.net