• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/09 ساعت 17:54

    مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت
    که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

    برای مولانا و زندگی بی پیرایه و فارغ پیشنهادی او