• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1400/07/09 ساعت 19:05

    ابله ان گرگی که او نخجیرباشیران کند
    احمق ان صعوه که او پرواز باعنقاکند.
    منوچهری.
    گستاخی و توهم حکومت اذربایجان شیر که ضعیف شود گرگ‌ها عوعو کنند ان‌ها که در ایرانی بودنشان شک هست گفتند تحریم اثر ندارد و مشورت غلط دادند،امید است حاکمان با توجه منافع ملی تصمیمات منطقی بگیرند.