• دیشب جلو خونه یک ماشین جلوى دوتا از دوستانم پیچید و با کشیدن اسلحه،هرچى که داشتن رو ازشون گرفته،رفتیم پیش نیروهاى #طالبان گزارش کردیم وسریعا چندتا ماشین گشت فرستادن تو منطقه.بعداز تغییر حکومت تو #افغانستان چند هزار دزد وقاتل از زندان‌ها فرار کردن
    شب هاتو #کابل امنیت خیلى کم میشه