• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/07/08 ساعت 16:18

    بشنوید | جبلی برای موفقیت باید لیست طویل ممنوع‌التصویرهای تلویزیون را کاهش دهد
    مازیار ناظمی مجری و کارشناس و همکار پیشین پیمان جبلی در رسانه ملی که دکتری رسانه داردوهم اکنون رئیس فدراسیون اتومبیل رانی است ، نگاهی مثبت به مدیریت جدید سیما دارد اما می‌گوید برای موفقیت باید رانده …
    khabaronline.ir