• با بحران بوجود آمده در شمال‌غرب مرزهای ایران، بهتر می‌شود دلیل اصرار رسانه‌های استعماری بر حضور نظامی ایران در پنجشیر را متوجه شد.

    حالا و با فروکش کردن فضای احساسی می‌توان استنتاج کرد که آن موج و هجمه‌ی وسیع و همه جانبه‌ی رسانه‌ای که کاملن طراحی شده بود دو‌دلیل مهم داشت: