• نکته جالب این است که ۱۹ هزار تومان از این افزایش قیمت در فاصله یک ماه رخ داده است. به تصویر نگاه کنید.