• محصول زیتون پرورده #شرکت_بدر در فاصله ۶ ماه از ۸ دی ۹۹تا ۱۱ مرداد ۴۰۰، ۲۹ هزار تومان افزایش یافته است.تا وقتی کارخانه هابا این شیوه اداره می‌شوند، تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات محصولات مشابه تولید داخلی، دست تولید کننده را برای افزایش قیمت و عدم ارتقای کیفی محصولات باز می‌گذارد