• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/07/07 ساعت 17:02

    استراحتگاه بین راهی، نزدیک #یزد
    سال ۱۳۰۹ خورشیدی
    از مسافران با چای ‌و تخم مرغ پخته پذیرایی میشد.