• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/07 ساعت 09:14

    در جنگ از این جهت میگوییم پیروز شدیم که مهاجم به اهدافی که علت شروع جنگ بود نرسید و تسلیم شد نه اینکه آسیب ندیدیم.این عبارت امام واقعگرایانه است:
    در جنگ پیروزی از آن ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارت چیزی بدست نیاوردند.ما ضربه خوردیم اما طرف سودی نبرد.اینجوری بفهم دکتر