• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/07 ساعت 20:49

    عددها را که می‌خوانیم و شرایط را که می‌بینیم، واقعا نگران می‌شویم. شما چطور؟
    @Khandoozi_se