• فکر کنم من بد این موضوع رو گفتم
    اون عزیزی که پرسید، از جنس کنایه چنین چیزی رو پرسید
    چون دستگاه مربوطه حضور داشت