• کتاب «از رضانام تا رضاخان» اثر هدایت الله بهبودی که به زندگی و عملکرد #رضا_شاه پرداخته خواسته او و خدماتش را زیر سوال ببرد اما ناخواسته از این نظامی دولتمرد تعریف و تمجید کرده است.بنگرید به: صص ۱۲۳-۱۲۰و ۱۵۲ و ۲۴۵ و ۲۹۲.این کتاب همچنین بیانگر دخالت #روسها در امور داخلی #ایران است.