• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/07 ساعت 14:49

    به مناسبت روز #شعر و ادبیات پارسی در برنامه گفتاورد، با دو نفر از صاحب نظران و استادان زبان و ادبیات پارسی، اقای دکتر تورج عقدایی و اقای دکتر حسینعلی رحیمی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره محمد حسین #شهریار گفت و گو کردم.
    http://dabirimehr.ir/۱۴۰۰/۰۶/۳۰/۱۱/۶۳۴۵/…