• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/07 ساعت 20:05

    حضور سفیر ملکه در سفارت باکو در تهران در این شرایط و علنی کردن آن از طریق توئیتر معنایش چیه؟
    نظر وزارت خارجه چیست؟