• در #صداوسیما ی شدیدا متورم با روحیه‌ی کارمندی عملا هیچ تحول مثبتی متصور نیست مگر اینکه بکوبند و از نو بسازند
    البته مشکل دیگری هم هست که بعد از ساخت مجدد هم آدمهای حرفه‌ای با روحیه‌ی لازم یک رسانه هم به مرور کارمند می‌شوند!