• سایت پروژه طراحی من توی پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبا، توی همین خیابان ایتالیا بود.
    چه روزهایی …!