• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

  1400/07/07 ساعت 18:59

  افغانستان، شکست امپراتورى؟
  شکستن داس و خرد شدن چکش شوروى
  بخش هفدهم تا نوزدهم
  ——-
  http://mohajerani.maktuob.net