• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/07/06 ساعت 10:39

    معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خواستار قرار گرفتن بخشنامه در دستورکارکلیه دستگاه‌ها و استانداری‌های سراسر کشور به منظور برنامه ریزی،هدایت،وحدت رویه ونظارت برعملکرددستگاه‌ها درامور زنان و خانواده در عرصه‌های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا شده است.