• مشکل از اونجا آغاز شد که «خوب حرف زدن» جایگزین «حرف خوب زدن» شد و کسی هم حواسش نبود