• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1400/07/06 ساعت 13:46

  #جهاد_تبیین در فضای مجازی یعنی:
  -جبهه شناس باشی
  -مساله شناس باشی
  -اولویت شناس باشی
  -زمان شناس باشی
  -جنگ را به درون خانه نکشانی
  -سطحی گرایی؛تنفر و شخصیت زدایی را کنار گذاری
  - اصول انقلاب اسلامی را شاخص نگرش،قضاوت و نقد قرار دهی
  - تابلو داشته باشی