• آن‌کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟
    فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
    دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی
    دیوانه‌ی تو هر دو جهان را چه کند؟