• تا اینجا نتیجه می‌گیریم از ۶۰هزارنفری که قرار بود #اربعین مشرف بشوند ۹۰هزارنفرشون جزء فالورها و دوست و آشنای من هستند