• اون دوست ما که مرحوم شد، چرا خانواده‌ش توی هر عید و عزاداری باید یه پیام تبریک و‌ تسلیت با خط موبایل مرحوم بفرستن و دل رفقاشو بلرزونن؟