• توی دانشکده هنرهای زیبا، با نجف هم‌دوره بودیم. من معماری می‌خواندم و دوستانی توی جمع بچه‌های عکاسی داشتم.
    چه ایده خلاقانه‌ای!