• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/05 ساعت 11:13

    شکستن حصر آبادان در پنجم مهرماه ١٣۶٠نقطه عطف در تغییر معادله جنگ به نفع ایران بود.اولین پیروزی قابل توجه در جنگ یکسال بعداز شروع آن بود.رفع حصر آبادان انگیره‌ای تولید کرد که٢ماه بعد در طریق القدس،بستان و۴و۵ماه بعد از آن کل خوزستان در فتح المبین و بیت المقدس آزاد شد
    #خجسته_باد