• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/05 ساعت 21:10

    کاش لشکر سایبری و سازماندهندگان آنها به این نکته رهبری توجه جدی کنند
    که پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی را در فضای مجازی مطالبه کردند.
    ادبیات فحاشانه آنها نشانه آنها شده است.