• «اول می‌کشندشان بعد از مرگ‌شان دیگرانی فکر می‌کنند که به خاطر کدام عقیده‌شان کشته شدند.»
    شوخی شوخی به گنجشنگان سنگ می‌زدند اما آن‌ها جدی جدی می‌مردند
    #از_جنس_زندگی