• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/04 ساعت 22:30

    نکاتى جذاب در باره سلوک مرحوم آیت الله حسن زاده آملى:
    تا جان به لب نرسد، لب به جام نمى رسد.