• سکوت همیشه حرکت استراتژیک یا بزرگوارانه آدم‌ها برای «جواب ابلهان» نیست.
    خاموشی خیلی از مواقع واقعا نشون می‌ده واقعا جریان براشون مهم نیست. همین. #زندگی