• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/04 ساعت 17:58

    موضعى سنجیده، خردمندانه و مبتنى بر حفاظت از منافع و مصالح ملى ایران و امنیت ملى، بدیهى است که این موضع بر اساس راهبرد و رهبرى آیت الله خامنه اى است.