• در سفرنامه‌ی تماشاگر، با اتکا به شاهدمثال #اربعین به توصیف این مفهوم نشستم که «بهم‌ ریختن بالانس ذهن یکی از فاکتورهای ذهن مهاجرت‌ کرده است و این بهم‌ خوردن هر بار خود را به شکلی نمایش می‌دهد».
    https://sharghdaily.com/fa/main/print/۲۹۸۷۰۷…