• برای رئیس جدید سازمان و برای شروع اقدامات مورد نیازش، میزان اعتقاد و التزام او به مشارکت مردم در مدیریت پایدار سرزمین است
    امروز،سنگ محک درک درست وضعیت محیط زیست ومنابع طبیعی کشور، انجام فوری تغییرات بنیادین در الگوهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، و ورود جوامع محلی به این فرآیند است/۳