• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/03 ساعت 12:19

    در دوران دبستان، ما داستان دهقان فداکار را می‌خواندیم.
    افتخار و قهرمان مان بود.
    #علی_لندی نوجوان ایذه‌ای از نسل همان قهرمانان است.